Inovujte vďaka SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra v súčasnosti ponúka finančnú podporu inovácií v slovenských podnikoch vďaka výzve Inovačné poukážky Slovensko 3.0.

Inovačné poukážky sú nástrojom na priamu finančnú pomoc podnikom, ktorá má umožniť presadiť nápad alebo produkt ako na domácom, tak aj zahraničnom trhu. V rámci výzvy Inovačné poukážky Slovensko 3.0 je možné sa o túto podporu uchádzať do 15. januára 2023. Celkovo je vyčlenených 1,07 mil. € pre žiadateľov mimo Bratislavského kraja a 180 tis. € pre žiadateľov z Bratislavského kraja. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické a právnické osoby, ktoré:

  • sídlia na území SR,
  • vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov,
  • v minulosti nemali inovačnú poukážku už preplatenú.

Výška jednej inovačnej poukážky je od 2 000 do 15 000 €, pričom bude preplatených maximálne 85 % celkových oprávnených výdavkov. V rámci tejto výzvy bude prioritne podporené projekty, ktoré riešia:

  • Zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve a inteligentné energetické systémy
  • Spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou a Progresívne technológie a materiály

Opatrenia majú byť zamerané na podporu služieb napomáhajúcich výskumu a vývoju, preto nie je možné žiadať o preplatenie výdavkov napr. na kúpu nového technologického zariadenia, softvérového nástroja alebo prístrojového vybavenia. Oprávnenými aktivitami sú napr.:

  • poradenstvo spojené s vypracovaním plánu implementácie inovácií v podniku, ktoré zároveň prispejú k zníženiu energetickej náročnosti alebo zvýšeniu efektívnosti spracovania surovín a polotovarov,
  • výskum a vývoj inteligentných energetických systémov, technologických inovácií a výrobných postupov,
  • skúmanie komerčného potenciálu inovatívneho produktu alebo služby,
  • poradenstvo v oblasti ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií
  • a pod.

Kompletný zoznam kritérií a postupu uchádzania sa o finančnú podporu nájdete na stránke https://www.inovujme.sk/sk/podniky. Pre stručný prehľad k výzve si môžete pozrieť aj brožúru a výpis oprávnených aktivít, ktoré pripravil vyhlasovateľ výzvy.

V prípade záujmu o konzultáciu alebo sprostredkovanie partnera (oprávneného riešiteľa) neváhajte kontaktovať našu spoločnosť a dohodneme si stretnutie. Všetkým uchádzačom držíme palce pri podávaní projektov.

Späť na zoznam noviniek