Odovzdávali sme motivačné štipendiá

Ako je tomu už takmer 15 rokov, aj v roku 2022 boli pod organizačnou záštitou našej spoločnosti odmenení tí najšikovnejší študenti chemického inžinierstva. Po dvoch rokoch opäť prezenčne v priestoroch FCHPT STU v Bratislave.

1/4

Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva usporiadava každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva (17. november) slávnostný networkingový workshop spojený s odovzdávaním motivačných štipendií najlepším chemickým inžinierom vo výcviku. V spolupráci s firmami chemického priemyslu a Ústavom chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU sa po dvoch rokoch mohla táto akcia opäť uskutočniť prezenčne, čo znamenalo nielen plodnejšie diskusie, ale aj možnosť pokračovať v networkingu na spoločenskom večeri preslávenom chutným borščom a nepredvídateľným vedomostným kvízom. Vedúcim organizačného tímu a hlavným zodpovedným za bezproblémový priebeh akcie bol už tradične Miroslav Variny.

Tento rok sa akcia uskutočnila v predstihu už vo štvrtok 10.11.2022. V prednáškovej sále CH16 najskôr zástupcovia chemických firiem odprezentovali svoje spoločnosti s ponukou brigád, záverečných prác a iných spoluprác pre študentov. Firemných sponzorov štipendií bolo celkovo 17 a 14 z nich využilo možnosť predstaviť sa študentom. Po tomto úseku nasledovalo slávnostné odovzdávanie celkovo 23 štipendií za vynikajúce študijné výsledky, excelentnú vedecko-výskumnú reprezentáciu a excelentnú publikačnú činnosť. Špeciálnou cenou bola Cena za najlepšiu bakalársku prácu, ktorú vyberajú členovia výboru SSCHI. Celková výška štipendií bola 10 150 €, pričom sumu 9 500 € darovali firemní sponzori a 650 € dotovala SSCHI z vlastných zdrojov (asignácia dane z príjmu, t.j. príspevky z 2 % dane).

Odmenení študenti

Matúš Tomášik, štipendium sponzorované firmou ENVIRAL, a.s.

Jana Valenteová, štipendium sponzorované firmou ENVIRAL, a.s.

Norbert Ferdinand Turinič, štipendium sponzorované firmou Duslo, a.s.

Lukáš Halabuk, štipendium sponzorované firmami Duslo, a.s. a VUCHT, a.s.

Lucia Droščínová, štipendium sponzorované firmou Mondi SCP, a.s.

Martina Mócová, štipendium sponzorované firmou Mondi SCP, a.s. a našou spoločnosťou

Bc. Pavol Rybár, štipendium sponzorované firmou Axxence Slovakia s.r.o.

Bc. Samuel Kuzma, štipendium sponzorované firmou Axxence Slovakia s.r.o.

Bc. Slavomír Podolský, štipendium sponzorované firmou MemBrain s.r.o.

Bc. Martin Čižmár, štipendium sponzorované firmou Air Consulting s.r.o.

Bc. Jozef Samuel Detko, štipendium sponzorované firmami Air Consulting s.r.o. a ELTESO s.r.o.

Bc. Dominika Kraviarová, štipendium sponzorované firmou ENVIROS s.r.o.

Bc. Nikola Poláková, štipendium sponzorované firmami VUCHT, a.s. a NOVING s.r.o.

Bc. Matúš Polakovič, štipendium sponzorované firmami NOVING s.r.o. a SLOVNAFT, a.s.

Bc. Marianna Kšiňanová, štipendium sponzorované firmou SLOVNAFT, a.s.

Bc. Martin Piliar, štipendium sponzorované firmou SLOVNAFT, a.s.

Bc. Jozef Samuel Detko, štipendium sponzorované našou spoločnosťou

Bc. Pavol Rybár za 1. miesto na konferencii APV 2022 na UCM v Trnave, štipendium sponzorované firmou RUML Emes s.r.o.

Bc. Martin Čižmár za 1. miesto na ŠVOK Metalurgia 2022 na TUKE v Košiciach, štipendium sponzorované firmou RUML Emes s.r.o.

Bc. Marianna Kšiňanová za spoluautorstvo Q1 a Q4 publikácie, štipendium sponzorované firmami NOVING s.r.o. a Henkel Slovensko s.r.o.

Bc. Dominika Kraviarová za spoluautorstvo Q1 publikácie, štipendium sponzorované firmami Henkel Slovensko s.r.o. a Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.

Ing. Klaudia Karkeszová za autorstvo Q2 publikácie a spoluautorstvo Q2 publikácie, štipendium sponzorované firmou Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.

Ing. Patrik Furda za autorstvo Q1 publikácie a spoluautorstvo dvoch Q1 a jednej Q3 publikácie, štipendium sponzorované firmami BASF Slovensko s.r.o. a EVONIK FERMAS s.r.o.

1/11

Akcia pokračovala moderovanou diskusiou študentov s prítomnými firemnými zástupcami. Otázky padali najmä ohľadom možností letných stáží, požadovaných znalostí u stážistov a nastupujúcich absolventov a potreby ovládania cudzích jazykov. Moderátorom bol už tradične riaditeľ Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva, profesor Ľudovít Jelemenský.

Záverečným slovom organizátorov skončila oficiálna časť a plynule sa prešlo do neformálneho posedenia v priestoroch Ústavu. Študenti inžinierskeho stupňa, odmenení študenti z nižších ročníkov, firemní zástupcovia, učitelia a výskumníci Ústavu a zástupcovia našej spoločnosti si mohli vychutnať tradičný boršč a pri bohatom občerstvení zažiť neopakovateľný a vždy nepredvídateľný kvíz z dielne kvízmajstra profesora Jozefa Markoša. Podľa zákulisných informácií sa jednalo o derniéru kvízmajstra, ale všetci pevne veria, že svoju kvízmajsterskú palicu (doslova) ešte nezavesí na klinec. Neformálnu časť organizovali študenti prvého ročníka inžinierskeho stupňa, za čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme.

Záverom musíme konštatovať, že akcia aj po dvojročnej odmlke, kedy mohla fungovať len v online priestore, pritiahla množstvo nových aj staronových tvárí z firiem chemického priemyslu a opäť podnietila networking medzi potenciálnymi zamestnancami a zamestnávateľmi. A nielen to, ale jednalo sa o historicky najúspešnejšiu akciu, čo sa týka počtu firemných sponzorov a vyzbieraných prostriedkov. Sme veľmi hrdí na spoluprácu s našimi firemnými partnermi a teší nás, že vnímajú náš odbor natoľko dôležitým, že neváhajú šikovných študentov finančne podporiť za ich výnimočné výkony. V SSCHI veríme, že sa nám budúci rok podarí zorganizovať ešte lepšiu akciu, na ktorej možno privítame aj Vás!

1/4
Späť na zoznam noviniek