Nadácia EPH rekonštrukcia laboratórií chemické inžinierstvo

Laboratóriá chemického inžinierstva podporila Nadácia EPH

Na náš projekt Interaktívna výučba princípov chemického a environmentálneho inžinierstva, v rámci ktorého rekonštruujeme laboratóriá chemického inžinierstva sme získali podporu v grantovej schéme Partnerský projekt – Vzdelávanie a inovácie od Nadácie EPH.

logo Nadácia EPH
Nadácia EPH bola založená v roku 2014 spoločnosťou Energetický a průmyslový holding, a.s. za účelom vytvorenia účinného nástroja na podporu a rozvoj občianskej spoločnosti, na pomoc ľuďom v ťažších životných situáciách, a zároveň Nadáciu vníma ako priestor na spoluprácu a partnerstvá pri zmysluplných projektoch.

Nadácia EPH dosahuje svoje ciele prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov v rámci otvorených grantových programov a mimo grantových schém v 6 oblastiach Partnerských projektov:

  • Vzdelávanie a inovácie
  • Kultúra
  • Zdravie a šport
  • Znevýhodnené skupiny
  • Životné prostredie
  • Regionálny rozvoj

Práve v kategórii Vzdelávanie a inovácie bol podporený sumou 4 960 EUR náš projekt Interaktívna výučba princípov chemického a environmentálneho inžinierstva, ktorý je zameraný na zostavenie študentských laboratórnych prác na aplikáciu a prezentáciu chemicko-inžinierskych poznatkov. Postavené práce sa budú venovať hlavne vsádzkovej diferenciálnej destilácii a rektifikácii na etážovej kolóne, nakoľko destilácia je jedným z charakteristických procesov chemického priemyslu a chemické inžinierstvo v nej má široké uplatnenie.

Zostavené zariadenia, vďaka presnej meracej a regulačnej technike, umožnia študentom pozorovať a analyzovať destilačný proces v reálnom čase a vyhodnocovať nielen efektívnosť separácie ale aj energetickú účinnosť zariadenia. Účelom použitia dotácie je zefektívnenie výučby základných princípov destilácie s cieľom intenzívnej propagácie študijného odboru chemického a environmentálneho inžinierstva medzi študentmi stredných a vysokých škôl a takisto poukázať na energetickú a environmentálnu stránku spotreby energie v priemysle.

Zvyšovaním kvality praktickej výučby chceme docieliť napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 prijatej Organizáciou spojených národov, najmä cieľa č. 4 „Kvalitné vzdelanie“, s ktorým je podporený projekt v priamom súlade. Projekt bude ukončený v decembri 2023 a okrem samotnej výstavby prác bude pozostávať aj zo zakomponovania študentov do ich výstavby, vytvorenia nových textových a video návodov k laboratórnym prácam a prezentácie výsledkov projektu na na celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii Chémia a technológie pre život.

Za získanú dotačnú podporu, ktorá umožňuje efektívnejší rozvoj odboru chemické inžinierstvo, srdečne ďakujeme.

Späť na zoznam noviniek