Konferencia 23. 05. - 26.05.2022 od 15:00

Konferencia SSCHE & PERMEA 2022

Dátum: 23. 05. - 26.05.2022
Čas: 15:00
Miesto: Hotel Hutník, Tatranské Matliare


Medzinárodná vedecká konferencia 48th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering and Membrane conference of Visegrad Countries PERMEA 2022 s konferenčným jazykom anglickým sa uskutoční v roku 2022 v prezenčnej forme. Akademickí aj priemyselní experti sa tak po dvoch rokoch opäť budú môcť osobne stretnúť v krásnom prostredí Vysokých Tatier a diskutovať o svojich vedecko-výskumných aktivitách.

Spojená konferencia SSCHE & PERMEA 2022 organizovaná našou spoločnosťou s asistenciou Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU sa uskutoční 23.-26. mája 2022. Cieľom konferencie je prezentácia výskumných výsledkov a inžinierskych riešení v oblasti chemického a biochemického inžinierstva s dôrazom na efektívne využívanie materiálových a energetických zdrojov, environmentálny dopad a bezpečnosť. Pridružená konferencia PERMEA je konferenciou sústredenou na membránovú technológiu organizovaná raz za tri roky v cykle medzi krajinami V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

Témami SSCHE konferencie sú: Reaktorové inžinierstvo a katalýza, Inžinierske riešenia v biotechnológii, Separačné procesy, Environmentálne inžinierstvo, Bezpečnosť procesov, Obnoviteľné zdroje energie, Priemyselný dizajn a riadenie procesov a Prestup hybnosti, tepla a látky.

Témami PERMEA konferencie sú: Čistenie odpadnej a pitnej vody, Elektro-membránové procesy, Separácia fáz plyn/kvapalina na membránach, Vývoj a modelovanie membrán, Membránové reaktory a Environmentálna ochrana využitím membrán.

Okrem tradičných konferenčných tém sa uskutočnia aj dva špecializované workshopy na tému: WAS&BIO – Waste and biomass as sustainable energy and material sources a MULTI-PI – Multilevel process intensification.

Späť na zoznam udalostí