Dekarbonizácia priemyslu – nová výzva z Plánu obnovy

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo novú výzvu pre priemyselné podniky s cieľom podpory znižovania uhlíkovej stopy.

Ako sa spomínalo na našom odbornom seminári zo začiatku mesiaca, MŽP SR plánovalo v dohľadnej dobe vyhlásiť novú výzvu z Plánu obnovy zameranú na zníženie emisií skleníkových plynov pre priemysel. Pred pár dňami došlo aj k vyhláseniu tejto výzvy v komponente 4 – Dekarbonizácia priemyslu.

Celkovo je vyhradený finančný objem prostriedkov o výške 357 343 413 €, pričom maximálna ani minimálna výška podpory jedného projektu nie je stanovená. Oprávnenými prijímateľmi prostriedkov sú podniky, ktoré vykonávajú priemyselné hospodárske činnosti oprávnených sektoroch definovaných vo výzve.

Finančne sa podporia aktivity:

  • inštalácia a modernizácia technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese prostredníctvom inovácie a zavádzaním BAT (najlepších dostupných techník) do procesov
  • zmeny technologických postupov za účelom zníženia emisií skleníkových plynov vrátane zmeny konfigurácie zariadení a elektrifikácie
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti v priemyselných zariadeniach, ktoré nestimulujú alebo nepredlžujú používanie zdrojov fosílnych palív a energie

Do výzvy je možné sa prihlásiť do 20. januára 2023. Projekty sa hodnotia dvomi kritériami:

  • 70 % hodnotenia získa žiadosť na základe efektivity investície, t.j. podelením žiadanej investície a dosiahnutej redukcie CO2eq
  • 30% hodnotenia získa žiadosť na základe absolútneho zníženia emisií

Bližšie kritériá aj spôsob podávania žiadosti nájdete priamo na stránke s vyhlásením výzvy.

Všetkým sponzorom a partnerom SSCHI, ako i ostatných podnikom chemického priemyslu držíme palce pri podávaní žiadostí a ponúkame podporu vo forme expertov z akademickej aj priemyselnej sféry, ktorí patria do členskej databázy našej spoločnosti. Ak hľadáte idey alebo pomoc, neváhajte nás kontaktovať.

Späť na zoznam noviniek