Ocenili sme najlepšiu stredoškolskú výskumnú prácu

Na študentskej vedeckej konferencii sme vyberali príspevok s najvyššou kvalitou a potenciálnym uplatnením v chemickom inžinierstve a technológiách spomedzi prác žiakov stredných škôl.

V stredu 23.11. sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom Chémia a technológie pre život. Na tejto akcii vystupujú šikovní mladí vedci z rôznych stupňov štúdia. Najmladšími účastníkmi sú žiaci stredných škôl, potom nasledujú študenti bakalárskeho a inžinierskeho stupňa a nesúťažne sa konferencie zúčastňujú aj doktorandi. Prihlásení účastníci medzi sebou „súperia“ so svojimi výskumnými témami o rôzne vecné a finančné ceny.

Naša spoločnosť dlhodobo podporuje trojicu najlepších zo sekcie Chemické a biochemické inžinierstvo vo forme motivačných štipendií, avšak tento rok sme sa zamerali aj na príspevky stredoškolákov. Historicky po prvý raz tak bola udelená Cena SSCHI za výnimočný študentský projekt v oblasti chemického inžinierstva a technológií. Túto cenu spolu s prislúchajúcou odmenou 150 eur získala dvojica šikovných žiakov z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove – Alex Kanderka a Jozef Jabczun za svoj naozaj prepracovaný vedecko-výskumný príspevok s názvom „Sorpcia a fytoremediácia PCBs a ťažkých kovov a ich vplyv na fyziologické procesy rastlín“.

1/5

Veríme, že aj touto motiváciou udržíme u zúčastnených žiakov stredných škôl vášeň pre chemickú vedu a techniku a že mnohých z nich privítame o pár rokov aj medzi členmi našej spoločnosti. A možno aj v budúcom alebo niektorom nasledujúcom roku na našej Letnej škole chemického a environmentálneho inžinierstva pre žiakov predmaturitného ročníka.

Záverom ešte dodáme, že úspešní neboli len stredoškoláci, ale aj vysokoškoláci pôsobiaci v odbore chemického inžinierstva. Až dve práce zo sekcie Chemické a biochemické inžinierstvo získali aj špeciálne ceny ostatných partnerov konferencie: Ester Komačková získala cenu Zväzu slovenských vedckotechnických spoločností za výnimočnú prácu v oblasti chemických technológií za prácu s názvom „Charakteristika sieťovín pre elektrodialýzu vyrobených 3D tlačou a ich vplyv na tieniaci efekt a difúznu vrstvu“ a Dominika Kraviarová získala cenu spoločnosti HUMUSOFT za mimoriadnu prácu vypracovanú v prostredí MATLAB za prácu s názvom „Nástroj pre automatizovanú viackriteriálnu analýzu v prostredí MATLAB“.

Úspechy všetkých študentov nás veľmi tešia a veríme, že sa na tejto akcii vo forme hodnotiteľov i sponzorov uvidíme znovu o rok.

1/2
Späť na zoznam noviniek